رییس دانشکده

تعداد بازدید:۳۳۸۲

 

نام و نام خانوادگی: امیر هوشنگ رمضانی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک نانو مواد

دانشگاه محل تحصیل: علوم و تحقیقات تهران

مرتبه علمی: استادیار

صفحه شخصی: کلیک کنید.

آدرس ایمیل: ramezani@wtiau.ac.ir

 
برنامه حضور و پاسخگوئی نیمسال اول ۹۸