چارت دروس کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۱۴۹۱۰

چارت آموزش زبان انگلیسی /Files/14/Content/ زبان انگلیسی.pdf

چارت ارشد حسابداری
چارت حقوق بین الملل غیر مرتبط /Files/14/Content/ حقوق بین الملل غیر مرتبط.pdf
چارت حقوق بین الملل مرتبط /Files/14/Content/ حقوق بین الملل مرتبط.pdf
چارت حقوق خصوصی غیر مرتبط /Files/14/Content/ حقوق خصوصی غیر مرتبط.pdf
چارت حقوق خصوصی مرتبط /Files/14/Content/ حقوق خصوصی _مرتبط.pdf
چارت حقوق عمومی غیر مرتبط /Files/14/Content/ حقوق عمومی غیر مرتبط.pdf
چارت حقوق عمومی غیر مرتبط /Files/14/Content/ حقوق عمومی غیر مرتبط.pdf
چارت حقوق عمومی مرتبط /Files/14/Content/ حقوق عمومی مرتبط.pdf
چارت علوم ارتباطات /Files/14/Content/ چارت گروه علوم ارتباطات 1.pdf
چارت مطالعات زنان
چارت امور فرهنگی _ گرایش مدیریت امور فرهنگی
چارت علوم اجتماعی _ گرایش جامعه شناسی
چارت مطالعات فرهنگی و رسانه
چارت مدیریت ورزشی /file/download/page/1480147931-.jpg
رچارت روانشناسی بالینی رشته های غیر مرتبط ورودی ۹۵ به بعد /file/download/page/1495954169-95-.pdf
چارت روانشناسی بالینی رشته های غیر مرتبط ورودی های ۹۴ /file/download/page/1495954634-94.pdf
چارت روانشناسی بالینی رشته های مرتبط ورودی ۹۵ به بعد /file/download/page/1495954877-95-.jpg
چارت روانشناسی عمومی رشته های مرتبط ورودی های ۹۴ /file/download/page/1495955566-94.jpg
چارت روانشناسی عمومی رشته های مرتبط ورودی ۹۵ به بعد /file/download/page/1495955788-95-.jpg
چارت روانشناسی عمومی رشته های غیر مرتبط ورودی های ۹۵ به بعد /file/download/page/1495956084-95-.jpg
چارت روانشناسی عمومی رشته غیر مرتبط ورودی های ۹۴ /file/download/page/1496035685-94-.jpg
چارت روانشناسی بالینی رشته های مرتبط ورودی های ۹۴ به بعد /file/download/page/1496035726-94-.pdf
چارت مشاوره و خانواده مرتبط و غیر مرتبط /file/download/page/1495956305-.jpg
چارت مشاوره راهنمایی رشته های غیر مرتبط ورودی های ۹۴ بعد آن /file/download/page/1495956963-94-.jpg
چارت مشاوره راهنمایی مرتبط ورودیهای ۹۴ و بعد آن /file/download/page/1495957133-94-.jpg