اعضای هیئت علمی گروه اقتصاد

تعداد بازدید:۵۶۲

نام و نام خانوادگی: سارا مرعشی     

رشته تحصیلی: دانشجوی دکترا-اقتصاد

مرتبه علمی: استادیار

آدرس صفحه شخصی

 

 

نام و نام خانوادگی: یزدان نقدی

رشته تحصیلی: دکترا -اقتصاد

مرتبه علمی: استادیار

آدرس صفحه شخصی

 

نام و نام خانوادگی: سهیلا کاغذیان

رشته تحصیلی: دکترا -اقتصاد

مرتبه علمی: استادیار

آدرس صفحه شخصی

 

نام و نام خانوادگی: مریم لشگری زاده

رشته تحصیلی: دکترا -اقتصاد

مرتبه علمی: استادیار

آدرس صفحه شخصی

 

 

نام و نام خانوادگی: سارا مرعشی

رشته تحصیلی: دانشجوی دکترا-اقتصاد

مرتبه علمی: استادیار

آدرس صفحه شخصی