کارشناسان آموزش

تعداد بازدید:۳۸۵۸

         سرپرست اداره آموزش

نام و نام خانوادگی: آقای پدرام بینا

 

 

کارشناس آموزش

نام و نام خانوادگی: خانم حمیده احمدی

تلفن تماس: داخلی ۲۰۹

 

 

کارشناس امتحانات

نام و نام خانوادگی: آزاده زره پوش

تلفن تماس: داخلی ۲۱۲

 

 

کارشناس بایگانی

نام و نام خانوادگی: فهیمه خاشعی

تلفن تماس: داخلی ۲۱۴

 

 

کارشناس امور کلاس‌ها

نام و نام خانوادگی: مجتبی اسفندیار

تلفن تماس: داخلی ۲۷۰