مدیر گروه حسابداری (مالیاتی - دولتی )

تعداد بازدید:۱۷۲۱

نام و نام خانوادگی : مریم لشکری زاده                                                              

رشته تحصیلی: دکتری اقتصاد

مرتبه علمی:استادیار

آدرس صفحه شخصی