رییس دانشکده

  

نام و نام خانوادگی : امیر هوشنگ رمضانی        

رشته تحصیلی : دکترای تخصصی فیزیک نانو مواد 

دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران

مرتبه علمی :   استادیار  

صفحه شخصی: کلیک کنید.

آدرس ایمیل: ramezani@wtiau.ac.ir