مدیر گروه حسابداری

مدیر گروه حسابداری

                                                                                                                               

نام و نام خانوادگی: ملیحه علی فر     

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

مرتبه علمی: مربی

آدرس صفحه شخصی