مدیر گروه حقوق (تمامی گرایشها)

نام و نام خانوادگی:طیب افشارنیا                      

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی حقوق خصوصی

مرتبه علمی:استادیار پایه 5

لینک صفحه شخصی