مدیر گروه مشاوره کارشناسی

 

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا وطن خواه

مرتبه علمی :  استادیار پایه 21  

رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی

لینک صفحه شخصی