هیات علمی مشاوره کارشناسی

 

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا وطن خواه

مرتبه علمی :  استادیار پایه 21  

رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی

لینک صفحه شخصی

 

 

نام و نام خانوادگی : پری ناز بنی سی

مرتبه علمی :   استادیار  

رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی تربیتی    +  دکتری مدیریت آموزشی

لینک صفحه شخصی

 

 

 

نام و نام خانوادگی : سعیده زمردی

مرتبه علمی :   استادیار 

رشته تحصیلی :دکتری روانشناسی

لینک صفحه شخصی

 

 

 

نام و نام خانوادگی : سیما قدرتی

مرتبه علمی :     استادیار  

رشته تحصیلی : دکتری مشاوره

لینک صفحه شخصی

 

  

نام و نام خانوادگی : زهرا غلامی حیدرآبادی

مرتبه علمی :    استادیار  

رشته تحصیلی : دکتری مشاوره و راهنمایی

لینک صفحه شخصی

 

نام و نام خانوادگی : الهه خوشنویس                                                                                                               

مرتبه علمی :    استادیار 

رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی عمومی

لینک صفحه شخصی

 

 

نام و نام خانوادگی : مرضیه السادات رضوی

مرتبه علمی :  استادیار

رشته تحصیلی : دکتری مشاوره خانواده

لینک صفحه شخصی

 

 

 

نام و نام خانوادگی : شهربانو جلائی

مرتبه علمی :  استادیار

رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی 

لینک صفحه شخصی