برنامه حضور مدیران گروه

 

 

دانشکده علوم انسانی

برنامه حضور مدیران گرو ه های تخصصی

روز های پاسخگوئی در طول هفته نیمسال دوم 97-98

 

ردیف

نام –نام خانوادگی

مدیر گروه

روز هفته

ساعات حضور

 

1

دکتر فتحی

جامعه شناسی

2شنبه-3شنبه-4شنبه-5 شنبه

8-16

1548831195-2.jpg

2

دکتر وطنخواه

روانشناسی

شنبه -1شنبه-2شنبه- 4 شنبه

7:30-13

3

دکتر افشارنیا

حقوق

شنبه-2شنبه-3 شنبه -5شنبه

8-16

1548831788-2-.jpg

4

دکتر  لشگری زاده

حسابداری

شنبه-1شنبه-2شنبه- 3 شنبه

8-16

1548831800-2.jpg

5

دکتر  علیفری

حسابداری

1شنبه-3 شنبه-4شنبه-5شنبه

8-16

1548831810-2.jpg

6

دکتر  اقبالی

تربیت بدنی

شنبه -2شنبه-4شنبه-5شنبه

8-16

1548831820-2.jpg

7

دکتر محمد پور

ارتباطات

1شنبه -2شنبه-3شنبه-4شنبه

8-16

1548831851-2.jpg

8

دکتر عالمی

اموزش زبان

1شنبه-2شنبه-3شنبه- 4 شنبه

8-16

1548831868-2.jpg