کارشناسان پژوهش

                      رییس  اداره پژوهش

                         نام و نام خانوادگی : محمد حسین درویش    

                                                                                     تلفن تماس : داخلی  245

 

 

کارشناس سایت کامپیوتری

نام و نام خانوادگی : مریم بصیرت              

تلفن تماس : داخلی

 

 

 

کارشناس پژوهش (ارتباط با صنعت و پایان نامه ها)

نام و نام خانوادگی :سمیه علوی          

تلفن تماس : داخلی 245

 

 

 

 

کارشناس کتابداری

نام و نام خانوادگی :وحیده آریا منش    

                    تلفن تماس : داخلی