کارشناسان آموزش

سرپرست اداره آموزش

                                                         نام و نام خانوادگی : سعید همیوند 

 

 

کارشناس آموزش    

 نام و نام خانوادگی:  حمیده احمدی   

تلفن تماس : داخلی 209

 

 

 

 

 

 

کارشناس امتحانات 

نام و نام خانوادگی:  رقیه پرویز  

تلفن تماس : داخلی 212

 

 

 

 

کارشناس بایگانی

نام و نام خانوادگی:  فهیمه خاشعی

تلفن تماس : داخلی 214

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس امور کلاسها   

 نام و نام خانوادگی : حمید رضا میچانی

             تلفن تماس : داخلی270