اخبار

معرفی دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی دارای رشته ی مدیریت آموزشی در مقطع دکتری و رشته های آموزش زبان انگلیسی، حسابداری، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت آموزشی، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی-مالی، مدیریت صنعتی،مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت امور فرهنگی، مشاوره و راهنمایی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته های حسابداری، مدیریت دولتی،مدیریت گمرکی، مدیریت جهانگردی، مدیریت هتلداری درمقطع کارشناسی است و در مجموع تعداد 4484 نفر دانشجو درمقاطع مختلف دردانشکده مشغول به تحصیل هستند. ضمنأ این دانشکده به لابراتوار زبان و تنها کارگاه آموزش هتلداری پایتخت مجهز می باشد که دانشجویان این رشته می توانند به دور از دغدعه های متداول از امکانات آموزشی دانشکده علوم انسانی استفاده نمایند.

ادامه مطلب